НАУКОВІ ПРАЦІ У МАТЕРІАЛАХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ, СИМПОЗІУМІВ, КОНГРЕСІВ, З’ЇЗДІВ,  ЗБІРКАХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Можна також подивитись за посиланням (адреса матеріалу): http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0085455

Атипичность в клиническом течении инвагинации у детей / П.С. Русак, В.Ф. Рыбальченко, В.В. Стахов, Д.В. Шевчук // Актуальные вопросы детской хирургии : сборник материалов VII Республиканской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 30-летию кафедры детской хирургии [Электронный ресурс] / отв. ред. В.И. Ковальчук. — Электрон.текст.дан. и прогр. (объем 2,8 Mb). — Гродно: ГрГМУ, 2015. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — С. 275-276.

Бовсуновська М.О. Профілактика захворювань хребетного стовпа засобами фізичного виховання / М.О. Бовсуновська, Н.М. Корнійчук, Д.В. Шевчук // Збірник наукових праць «Студентська спортивна наука – 2015». — С. 34-37.

Варіанти хірургічного лікування вродженого гідронефрозу у дітей / Д.В. Шевчук, П.І. Волошин, Н.М. Корнійчук : Матеріали ІV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів (м. Житомир, 16-18 квітня 2013 р.). – Житомир, 2013. – С. 195-198.

Відеоасистована апендектомія як альтернативний варіант мініінвазивного втручання / О.В. Зінкевич, П.С. Русак, Д.В. Шевчук, В.Р. Заремба // Сучасні аспекти надання хірургічної допомоги дітям: Матеріали науково-практичної конференції (м. Житомир, 22 січня 2015р.). – Житомир : Полісся, 2015. – С. 191-195.

Використання електрозварювання живих м’яких тканин при закритому пошкодженні нирок у дітей / Д.В. Шевчук, П.С. Русак, В.Ф. Рибальченко, В.Р. Заремба // Ургентна педіатрична хірургія та урологія : Матеріали конференції / за ред. Рибальченко В.Ф. та ін. — Миколаїв, 2014. – С . 151-153.

Вплив ефективної деривації сечі на її мікробіологічну характеристику у хворих на нервово-м’язову дисфункцію сечового міхура дітей / Д.В. Шевчук, О.А. Данилов, В.Ф. Марченко, Н.М. Корнійчук, Л.Г. Маханьова, В.Л. Тиндикевич // Біологічні дослідження-2015 : Збірник наукових праць. — Житомир: ПП «Рута», 2015. — С. 431-435.

Данилов О.А. Вибір способу хірургічного лікування варикоцеле у дітей / О.А. Данилов, Д.В. Шевчук // Збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання лікування дітей з хірургічною патологією» (м. Київ, 22-23.11.2012 р.). – К., 2012. – С. 170-171.

Danylov A. Modern aspects of neuromuscular dysfunction of the bladder in children / A. Danylov, D. Shevchuk // Актуальные вопросы детской хирургии: сборник материалов VII Республиканской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 30-летию кафедры детской хирургии [Электронный ресурс] / отв. ред. В.И. Ковальчук. — Электрон.текст.дан. и прогр. (объем 2,8 Mb). — Гродно: ГрГМУ, 2015. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — С. 379-382.

Данилов О.А. Можливості хірургічного лікування нейрогенного сечового міхура у дітей / О.А. Данилов, Д.А. Сеймівський, Д.В. Шевчук // Збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання лікування дітей з хірургічною патологією» (м. Київ, 22-23.11.2012 р.). – К., 2012. – С. 165-168.

Електрозварювальна хірургія паренхіматозних органів у педіатрії / В.Ф. Рибальченко, В.Р. Заремба, П.С. Русак, Д.В. Шевчук // Сварка и термическая обработка живых тканей. Теория. Практика. Перспективы: материалы Восьмой международной науч.-практ. конф.  / Под ред. Г.С. Маринского. — К.: ИЭС им. Е.О. Патона НАН Украины, 2013. – С. 35-37.

Електрозварювання живих м’яких тканин в ургентній хірургії дитячого віку / В.Р. Заремба, П.С. Русак, В.Ф. Рибальченко, Д.В. Шевчук, Р.П. Белей // Матеріали наукового симпозіуму «Критичні стани: діагностика, надання екстреної допомоги, профілактика» (м. Київ, 19-20.05.2011 р.).  – К., 2011. – С. 53-58.

Застосування ендоскопічного обладнання в хірургічній корекції дизуричних розладів у дітей / О.А. Данилов, Д.В. Шевчук, В. Jurkiewicz, П.С. Русак, В.Ф. Рибальченко, В.Ф. Марченко, І.М. Вишпінський, В.Р. Заремба, Р.П. Белей //  Педіатрична хірургія та урологія: Матеріали конференції / за ред. Рибальченко В.Ф. та ін. – Миколаїв, 2014. – С. 71-73.

Застосування черезшкірної цистоскопії при видаленні стороннього тіла у дитини, хворої на нервово-м’язову дисфункцію сечового міхура / Д.В. Шевчук, П.С. Русак, І.М. Вишпінський, В.Р. Заремба // Науковий вісник Ужгородського університету (серія Медицина). – 2015. – Випуск 2 (52). – С. 124-129.

 Клинико-диагностические параллели между нейрогенным мочевым пузырем и аноректальными пороками у детей / Д.В. Шевчук, А.А. Данилов, В.Ф. Рыбальченко, П.С. Русак, В.В. Гончар, Р.П. Белей // Материалы XVII Конгресса педиатров России «Актуальные проблемы педиатрии» (г. Москва, 14-16.02.2014). – М., 2014. – С. 590.

Корнійчук Н.М. Вплив збалансованого харчування на динаміку антропометричних показників спортсменів пауерліфтерів / Н.М. Корнійчук, Д.В. Шевчук, М.М. Микула // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми сучасної біології та здоров’я людини”. – 2011. – С. 59-61.

 Можливість одночасного застосування ботулотоксину А в ендоскопічному лікуванні нервово-м’язової дисфункції сечового міхура та ахалазії кардії у дітей / О.А. Данилов, Д.В. Шевчук, П.С. Русак, В.Ф. Рибальченко, І.М. Вишпінський, В.Р. Заремба, М.О. Доценко, О.І. Янчук, Л.І. Цмокалюк // Матеріали міжнародного симпозіуму, присвяченого 40-річчю заснування кафедри торакальної хірургії і пульмонології НМАПО імені П.Л. Шупика «Торакальна хірургія України сьогодні: виклики та шляхи їх подолання» ( м. Київ, 1-2 жовтня 2015 р.). – К., 2015. – С. 20-21.

Новітні технології в діагностиці та хірургічній корекції причин нервово-м’язової дисфункції сечового міхура у дітей / Д.В. Шевчук, О.А. Данилов, В. Jurkiewicz, П.С. Русак // ХХІІІ з’їзд хірургів України [Електронний ресурс]: Зб. наук робіт. — Електрон.дан. (80 min 700 МВ). — Київ, Клін. хірургія, 2015. — 1 електрон.опт.диск (CD-ROM). — С. 489-490.

Повшедна Т.Ю. Роль своєчасного лікування вроджених вад розвитку сечовидільної системи в попередженні хронічної ниркової недостатності у дітей / Т.Ю. Повшедна, Д.В. Шевчук, Н.М. Корнійчук. // Біологічні дослідження – 2015 : Збірник наукових праць. — Житомир: ПП «Рута», 2015. – С. 423-426.

Русак П.С. Комбінація лапароскопії та методу електрозварювання живих м’яких тканин як спосіб лікування внутрішньочеревних кровотеч у дітей / П.С. Русак, В.Р. Заремба, Д.В. Шевчук // Праці ХХІ з’їзду хірургів України. – Т. ІІ.  – Львів, 2009.  – С. 121-122.

Русак П.С. Можливості та перспективи лапароскопічної хірургії кишечника у дітей / П.С. Русак, Д.В. Шевчук : Матеріали науково-практичного симпозіуму «Хірургічні аспекти захворювання кишечника у дітей» (Чернівці, 22-24 жовтня 2008 р., Буковинський держ. мед. ун-т.). – Чернівці, 2008. – С. 58-59.

 Rusak P.S. Treatment of abdominal cryptorchidism in children / P.S. Rusak, Y.L. Voloshyn, D.V. Shevchuk // 13th Conference of the Baltic Assotiation of Paediatric Surgeons, 27-29.09.2014. — Vilnius, Lithuania. — Р. 33.

 Синдром непальпуємих яєчок у дітей: сучасний стан проблеми / О.А. Данилов, П.С. Русак, Д.В. Шевчук, Ю.Л. Волошин // Праці ІХ науково-практичної конференції дитячих урологів України (м. Львів, 1-2.10.2009 р.). –    Львів, 2009. – С. 54-56.

Хирургическая тактика острого вторичного оментита у детей / В.Ф. Рыбальченко, П.С. Русак, А.К. Толстанов, В.Р. Заремба, Д.В. Шевчук, И.М. Вышпинский, В.В. Стахов, Р.П. Белей // Актуальные вопросы детской хирургии : сборник материалов VII Республиканской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 30-летию кафедры детской хирургии [Электронный ресурс] / отв. ред. В.И. Ковальчук. — Электрон.текст.дан. и прогр. (объем 2,8 Mb). — Гродно: ГрГМУ, 2015. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — С. 290-291.

Шевчук  Д.В.  Вибір  хірургічного  лікування варикоцеле  у  дітей / Д.В. Шевчук,  О.А. Данилов   // Актуальні  питання  лікування  дітей  з  хірургічною  патологією: збірник наукових  праць  за  матеріалами  науково-практичної конференції з міжнародною участю / за ред. Данилова  О.А., Толстанова О.К., Рибальченка В.Ф., Русака П.С. – К., 2012. – С. 170-171.

 Шевчук Д.В. Вибір способу дренування верхніх сечових шляхів при хірургічному лікуванні вродженого гідронефрозу у дітей / Д.В. Шевчук, П.І. Волошин // Збірник науково-практичних праць. До 120-річчя з часу заснування Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського. – Житомир : «Полісся», 2016. – С. 170-172.

Шевчук Д.В. Вплив фізичних навантажень на функціональний стан м’язового апарату у дітей / Д.В. Шевчук, Н.М. Корнійчук, А. Столига // Студентська спортивна наука – 2014: збірник наукових праць IV студентської науково-практичної конференції. – Житомир: В-во «Рута», 2014. – С. 163-164.

 Шевчук Д.В.  До питання діагностики нервово-м’язової дисфункції сечового міхура у дітей / Д.В. Шевчук, О.А. Данилов, Н.М. Корнійчук //  Біологічні дослідження – 2016 : Збірник наукових праць. – Житомир: ПП «Рута», 2016. – С. 193-194.

Шевчук Д.В. Динаміка мікробіологічних характеристик сечі у хворих на нейрогенний сечовий міхур дітей / Д.В. Шевчук, Л.Г. Маханьова, В.Л. Тиндикевич //  Материалы Научно-практической конференции «Урология, андрология, нефрология – 2016» (г. Харьков, 26-27 мая 2016 г.). – Харьков, 2016. – С. 314-315.

Шевчук Д.В. Досвід застосування 16-спіральної комп’ютерної томографії при вроджених вадах розвитку сечовидільної системи у дітей / Д.В. Шевчук, М.В. Хрєнов, П.І. Волошин // Праці ІХ науково-практичної конференції дитячих урологів України. — 1-2.10.2009 (м. Львів). – С. 13-14.

Шевчук Д.В. Ендоскопічне лікування каменеутворення у дітей із спінальним сечовим міхуром  / Д.В. Шевчук, О.Л. Шарпило // Біологічні дослідження -2015 : Збірник наукових праць. — Житомир: ПП «Рута», 2015. – С. 435-437.

Шевчук Д.В. Застосування малоінвазивного обладнання в хірургічному лікуванні вад нижніх сечовивідних шляхів / Д.В. Шевчук // Сучасні аспекти надання хірургічної допомоги дітям: Матеріали науково-практичної конференції (м. Житомир, 22 січня 2015р.). – Житомир: Полісся, 2015. – С. 42-50.

Шевчук Д.В. Зв’язок між віком дитини та розвитком «варикозної орхопатії» / Д.В. Шевчук, О.А. Данилов, Н.М. Корнійчук // Матеріали V науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів (м. Житомир, 4-5 березня 2014 р.). – Житомир, 2014. – С. 324-328.

Шевчук Д.В. Значение доплерографии в оценке результатов лапароскопического лечения варикоцеле у детей и подростков // Материалы VI Конгресса «Современные технологии в педиатрии и детской хирургии» (Москва, 23-25 октября 2007 г.). – М., 2007. – С. 414.

Шевчук Д.В. Місце Ботулотоксину А в комплексному лікуванні нервово-м’язової дисфункції сечового міхура у дітей / Д.В. Шевчук // Матеріали науково-практичної конференції «Урология, андрология, нефрология – 2015», м. Харків, травень 2015 р. – Харків, 2015. – С. 236-238.

Шевчук  Д.В.  Оптимізація  хірургічного  лікування  варикоцеле  у  дітей: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. мед. наук   / МОЗ.  Національний мед. ун-т  ім. О.О. Богомольця. – К., 2008. – 13с.

Шевчук Д.В. Особливості викладання педіатрії студентам немедичних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня / Д.В. Шевчук // Сучасна післядипломна освіта: досягнення, проблеми, перспективи: матеріали навчально-наукової конференції / під ред. О.М. Хвисюка, М.І. Хвисюка, В.Г. Марченко. — Харків: Оберіг, 2013. – С. 155.

Шевчук Д.В. Особливості формування захисних властивостей організму (імунітету) у дітей шкільного віку в залежності від фізичного навантаження / Д.В. Шевчук, Н.М. Корнійчук, Т.М. Дідус // Матеріали ІV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів (Житомир, 16-18 квітня 2013 р.). – Житомир, 2013. – С. 245-246.

Шевчук Д.В. Оцінка впливу фізичного навантаження на функціональний стан м’язового апарату у дітей / Д.В. Шевчук, Т.В. Шевчук, О.С. Євдоченко // Фізичне виховання та спорт у контексті державної програми розвитку фізичної культури в Україні: досвід, проблеми, перспективи: збірник наукових праць. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2014. – С. 252-254.

 Shevchuk D. Posterior urethra valves as a reasons of the childrens bladder dysfunction / A. Danylov, D. Shevchuk // Материалы V Юбилейной Всеросийской Школы по детской урологии-андрологии «Детская урология: настоящее и будущее». – М., 2016. – С. 71.

Шевчук Д.В. Прогноз виникнення рецидиву після операції оклюзії вен яєчка при ідіопатичному варикоцеле у дітей та підлітків  // Д.В. Шевчук, П.С. Русак, П.І. Волошин // Матеріали ХХІ з`їзду хірургів України (Запоріжжя,                    5-7 вересня 2005 р.). – Запоріжжя, 2005. – Т. 2. – С. 179-180.

Шевчук Д.В. Уретерореноскопія при гострих обструкціях конкрементом інтравезикального сегмента сечовода у хворих дітей із дисфункціями сечового міхура / Д.В. Шевчук // Ургентна педіатрична хірургія та урологія : Матеріали конференції / за ред. Рибальченко В.Ф. та ін. – Миколаїв, 2014. – С. 147-150.

Шляхи вирішення порушень акомодації у дітей із спеціальної медичної групи фізичного виховання / Д.В. Шевчук, Н.М. Корнійчук, С.П. Опанасюк, М.П. Гумінська // Матеріали ІV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів (м. Житомир, 16-18 квітня 2013 р.). – Житомир, 2013. – С. 240-241.

Электросварка живих мягких тканей в детской хирургии / П.С. Русак, В.Р. Заремба, А.К. Толстанов, В.Ф. Рыбальченко, Ю.М. Ланкин, И.М. Вышпинский, Д.В. Шевчук, Р.П. Белей, В.В. Стахов // Международный научно-практичный журнал «Хирургия. Восточная Европа» (материалы VI научно-практической конференции по детской хирургии с международным участием «Актуальные вопросы детской хирургии» (23-24 мая 2013 г.). – 2013. – С. 294-297.

 Электросварочная хирургия паренхиматозных органов в педиатрии / В.Ф. Рыбальченко, В.Р. Заремба, П.С. Русак, Д.В. Шевчук // Материалы XVII Конгресса педиатров России «Актуальные проблемы педиатрии» (г. Москва, (14-16.02.2014). – М., 2014. – С. 570.

НАУКОВІ ПРАЦІ У ФАХОВИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ

 

Абдомінальна форма крипторхізму (особливості лікування) / П.С. Русак, Д.В. Шевчук, Ю.Л. Волошин, В.В. Стахов // Шпитальна хірургія. – 2012. – № 3. – С. 140-141.

Аналіз економічного ефекту лікування варикоцеле традиційним та лапароскопічним методами в умовах дитячого хірургічного стаціонару / В.Ф. Марченко, О.А. Данилов, Д.В. Шевчук, П.С. Русак, П.І. Волошин  // Хірургія дитячого віку. – 2007. – Т.ІV. – № 2 (15). – С. 60-68.

Використання  ендовідеохірургії  у  діагностиці  та  лікуванні  черевної  форми  крипторхізму  у  дітей  / Є.Ю. Галінський, О.І. Могиляк, О.К. Толстанов, П.С. Русак,  Д. В. Шевчук  // Хірургія дитячого віку. – 2005. – Т.ІІ. – № 2 (7). – С. 20-22.

Використання  ендовідеохірургії  у  діагностиці  та  лікуванні  черевної  форми  крипторхізму  у  дітей  / О. К. Толстанов, П. С. Русак,  Д.В. Шевчук, Р.П. Белей  // Хірургія дитячого віку. – 2010. – Т. VІІ. – № 1 (26). – С. 19-21.

Волошин Ю.Л. Абдомінальні ускладнення у дітей, оперованих з приводу ургентних станів / Ю.Л. Волошин, П.С. Русак, Д.В. Шевчук // Шпитальна хірургія. – 2008. – № 2. – С. 87-88.

Галінський Є.Ю.  Застосування препарату “Еспумізан” у дітей оперованих з приводу гострого апендициту та перитоніту / Є.Ю. Галінський, Д.В. Шевчук // Хірургія дитячого віку. – 2005. – Т. ІІ. – № 3-4 (8-9). – С. 100-102.

Данилов О.А.  Міоневротизація сечового міхура: принципово новий метод хірургічного лікування рефрактерної нервово-м’язової дисфункції сечового міхура у дітей  / О.А. Данилов, Д.А. Сеймівський, Д.В. Шевчук // Хірургія дитячого віку. – 2017. – № 1. – С. 69-75.

 Ендоскопічне лікування пахвинних кил у дітей / П.С. Русак, В.Ф. Рибальченко, Д.С. Акмолаєв, В.Р. Заремба, Д.В. Шевчук, М.С. Стефанішин // Хірургія України.  — 2011. — № 3 (39).  — Додаток № 1. — С. 134.

Застосування методу електрозварювання живих м’яких тканин при внутрішньочеревній кровотечі у дітей  / П.С. Русак, О.К. Толстанов, В.Р. Заремба, Д.В. Шевчук // Хірургія дитячого віку. — 2009. — Т.VI. – № 2 (23). — С. 60-62.

Інноваційні  технології  в  профілактиці  та  лікуванні  ускладнень гострих  хірургічних  захворювань  живота  у  дітей  / О. А. Данилов, Ю. П. Кукуруза, П.С. Русак, О.К.Толстанов , Е.О. Левицький,  Д.В. Шевчук, В.Р. Заремба, Р.П. Белей, В.В. Стахов // Хірургія дитячого віку. – 2010. – Т. VІІ. – № 1 (26). – С. 66-69.

 Кістозні новоутворення придатків яєчників у дівчаток / Р.П. Белей, О.К. Толстанов, П.С. Русак, Д.В. Шевчук // Хірургія дитячого віку. – 2005. – Т. ІІ. № 2 (7). – С. 16-20.

Лапароскопічне лікування гострої спайкової кишкової  непрохідності у дітей  / П.С. Русак, П.І. Волошин, І.М. Вишпінський, Б.А. Мельник, Д.В. Шевчук  // Хірургія дитячого віку. – 2003. – Т. І. – № 1. – С. 59-62.

Мікробіологічна характеристика сечі в дітей із нервово-м’язовою дисфункцією сечового міхура / Д.В. Шевчук, О.А. Данилов, В.Л. Тиндикевич, Л.Г. Маханьова // Хірургія дитячого віку. — 2015. — № 1-2 (46-47). – С. 42-46.

Місце малоінвазивних технологій в діагностиці та лікуванні синдрому непальпованих яєчок у дітей / П.С. Русак, А.А. Переяслов, Д.В. Шевчук, Ю.Л. Волошин, Ю.Р. Доценко // Галицький лікарський вісник. — 2012.  — Том 19. — Число 3.— С. 100-101.

Нестандартні ситуації хірургічного лікування непрохідності кишечника у дітей / В.Ф. Рибальченко, П.С. Русак, Д.В. Шевчук, О.Б. Доманський, С.А. Брагінська, О.М. Урін, Б.С. Рінзберг, С.І. Бондаренко, С.М. Гнатюк, В.В. Стахов   // Галицький лікарський вісник. – 2016. – 3/3(23). – С. 7-9.     

Особливості  анестезіологічного  забезпечення  при  лапароскопічних операціях у дітей (огляд літератури)  / Г. І. Белебезьев, О. К. Толстанов, В.Ф. Марченко,  М.Д. Бобер,  П.С. Русак, Д.В. Шевчук  [и др.] // Хірургія дитячого віку. – 2008. – Т. V. – № 4 (21). – С. 109-112.

Особливості лікування абдомінальної форми крипторхізму / О.К. Толстанов, О.А. Данилов, П.С. Русак, В.Ф. Рибальченко, Д.В. Шевчук, В.Р. Заремба, Ю.Л. Волошин // Хірургія дитячого віку. –  2012. – № 3 (36). – С. 34-37.

Петербургський В.Ф. Робоча школа: співпраця академічної школи та практичних лікарів / В.Ф. Петербургський, П.С. Русак, Д.В. Шевчук // Хірургія дитячого віку. – 2016. – № 1-2 (50-51). – С. 140-141.

 Роль ультразвукового сканування в діагностиці післяопераційних ускладнень хірургічного лікування ідіопатичного варикоцеле у дітей та підлітків  / Д.В. Шевчук,  О.А. Данилов, О.М. Горбатюк, П.С. Русак, П.І.  Волошин // Вісник Вінницького Національного медичного університету. – 2007. – № 11 (1/1). – с. 269-271.

Русак П.С. Застосування ліпосомальних препаратів в лікуванні післяопераційного перитоніту у дітей / П.С. Русак, Д.В. Шевчук // Хірургія дитячого віку. — 2009. — Т.VI. – № 1 (22). — С. 89-92.

Русак П.С. Можливості та перспективи лапароскопічної хірургії кишечнику у дітей / П.С. Русак, Д.В. Шевчук // Хірургія дитячого віку. – 2008. – Т. V. – № 4 (21). – С. 87-89.

Русак П.С. Особливості перебігу гострої хірургічної патології у дітей із зони радіологічного контролю / П.С. Русак, Д.В. Шевчук // Хірургія дитячого віку. – 2011. – Том VIII. – № 2 (31). – С.  48-52.

Связь между нейрогенным мочевым пузырем и запорами у детей / Д.В. Шевчук, П.С. Русак, Р.П. Белей, А.И. Хохлов // Медицинская наука и образование Урала. – 2016. – Т. 17. – № 2 (86). – С. 159-163.

Синдром Пейтца – Єгерса як причина інвагінації кишечника (випадок із практики) / П.С. Русак, В.Ф. Рибальченко, В.В. Стахов, Д.В. Шевчук // Хірургія дитячого віку. – 2016. – № 1-2 (50-51). – С. 111-114.

 Теоретичне обгрунтування та практичне використання методу біозварювання для зупинки кровотечі із рани селезінки / О.А. Данилов, О.К. Толстанов, В.Ф. Рибальченко, П.С. Русак, В.Р. Заремба, Д.В. Шевчук, В.В. Стахов // Хірургія дитячого віку. – 2009. – Т. VІ. – № 4 (25). – С. 31-34.

Shevchuk D.V. A Rare Case of Urethral Caruncle Complicated with Neuromuscular Bladder Dysfunction in a 9-Year-Old Girl / D.V. Shevchuk // Хірургія дитячого віку. – 2016. – № 1-2 (50-51). – С. 97-99.

Шевчук Д.В. Вибір тактики лікування при рецидиві ідіопатичного варикоцеле у дітей та підлітків / Д.В. Шевчук, П.С. Русак  // Хірургія дитячого віку. – 2005. – Т. ІІ. – № 2 (7). – С. 71-74.

Шевчук Д.В. Возможности использования эндоскопического оборудования в лечении посттравматических стриктур уретры у детей / Д.В. Шевчук // Здоровье ребенка. – 2016. – № 7 (75). – С. 135-142.

Шевчук Д.В. До питання відведення сечі при вродженому гідронефрозі у дітей / Д.В. Шевчук, П.І. Волошин // Здоров’я дитини. – 2016. – № 5 (73). – С. 147-153.

 Шевчук Д.В. Еволюція техніки виконання ендоскопічної корекції міхурово-сечовідного рефлюксу в умовах Житомирської обласної дитячої лікарні / Д.В. Шевчук, П.С. Русак, П.І. Волошин // Хірургія дитячого віку. – 2011. – Т. VІІІ. – № 1 (30). – С. 35-37.

Шевчук Д.В. Застосування бездренажних методів відведення сечі в хірургічному лікуванні ускладнень нервово-м’язової дисфункції сечового міхура в дітей / Д.В. Шевчук // Хірургія дитячого віку. – 2015. – № 3-4 (48-49). – С. 54-65.

 Шевчук Д.В. Застосування ботулотоксину А в лікуванні нервово-м’язової дисфункції сечового міхура у дітей із спінальними дизрафіями / Д.В. Шевчук // Современная педиатрия. – 2014. – 8(64). – С. 50-55.

Шевчук Д.В. Значення констипаційного синдрому у діагностиці та лікуванні нервово-м’язової дисфункції сечового міхура у дітей / Д.В. Шевчук, П.С. Русак, В.Ф. Рибальченко // Галицький лікарський вісник. – 2016. – 3/3(23). – С. 103-107.

Шевчук Д.В. К вопросу отведения мочи при врожденном гидронефрозе у детей / Д.В. Шевчук, П.И. Волошин // Здоровье ребенка. – 2016. – № 5 (73). – С. 147-153.

Шевчук Д.В. Клапани задньої уретри як причина дисфункції сечового міхура у дітей / Д.В. Шевчук // Хірургія дитячого віку.  – 2014. – № 3-4 (44-45). – С. 64-72.

Шевчук Д.В. Лапароскопічна окклюзія вен яєчка при варікоцелє у дітей / Д.В. Шевчук, П.С. Русак, Є.Ю. Галінський //Хірургія дитячого віку. – 2004. – Т. І. – № 4 (5). – С. 25-27.

Шевчук Д.В. Можливості використання ендоскопічного обладнання в лікуванні коротких посттравматичних стриктур уретри в дітей / Д.В. Шевчук // Здоров’я дитини. – 2016. – № 7(75). – С. 135-143.

 Шевчук Д.В. Оварикоцеле у дитячій хірургічній практиці : сучасний стан проблеми  / Д.В. Шевчук , А.М. Білоченко, Л.В. Шевчук // Хірургія дитячого віку. – 2016. – С. 81-85.

 Шевчук Д.В. Оперативне лікування варикоцеле у дітей та підлітків :                за і проти (огляд літератури) / Д.В. Шевчук // Хірургія дитячого віку. – 2006. – Т. 3. – № 4(13). –  С. 83-91.

 Шевчук Д.В. Проблема каменеутворення у дітей із нервово-м’язовою дисфункцією сечового міхура / Д.В. Шевчук // Современная педиатрия. – 2016. – № 5 (77). – С. 125-129.

Шевчук Д.В. Хірургічне лікування нервово-м’язової дисфункції сечового міхура у дітей / Д.В. Шевчук // Хірургія дитячого віку. – 2013. № 4 (41). – С. 66-70.

Щодо питання діагностики та лікування черевної форми крипторхізму в дітей / П.С. Русак, Ю.Л. Волошин, Д.В. Шевчук, М.В. Далека // Хірургія дитячого віку. — 2015. — №1-2 (46-47). — С. 30-34.

Jurkiewicz B. Ureteral Quintuplication With Renal Atrophy in an Infant After the 1986 Chernobyl Nuclear Disaster / B. Jurkiewicz, T. Ząbkowski, D. Shevchuk // UROLOGY. — 83 (1). — 2014. — Р. 211-213.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ РОБОТИ

 

Корнійчук Н.М. Основи медичних знань та охорони здоров’я : Навчально-методичний посібник для студентів факультетів фізичного виховання і спорту вищих навчальних закладів / Н.М. Корнійчук, В.О. Киричук, Д.В. Шевчук. — Житомир: Вид-во ЖДУ, 2015. – 53 с.

 Педіатрія : Навчально-методичний посiбник для студентiв вищих навчальних закладiв ІІІ-IV рівня акредитації галузі знань 0101 Педагогічна освіта / Д.В. Шевчук, Н.М. Корнійчук, А.А. Гирина, В.О. Киричук. – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2015. – 103 с.

ПАТЕНТИ

 

Одномоментний спосіб лікування абдомінальної форми крипторхізму : пат. 103971 Україна : МПК А61В 17/00 / П.С. Русак, Д.В. Шевчук, О.А. Данилов, В.Ф. Рибальченко, В.Ф. Марченко, І.М. Вишпінський, Заремба В.Р., Волошин Ю.Л., Стахов В.В. (UA); Опубл. 10.12.2013, Бюл. № 23.

Спосіб іннервації нейрогенного сечового міхура : пат.102801 Україна : МПК А61В 17/00  / О.А. Данилов, Д.А. Сеймівський,  Д.В. Шевчук (UA); Опубл. 12.08.2013, Бюл. № 15.

Спосіб лапароскопічного лікування ургентних абдомінальних станів у дітей : пат. 37864 Україна :  МПК A61B 18/00, A61B 18/04, A61B 18/12 / П.С. Русак,   О.К. Толстанов,   О.Я. Гусак,   В.Ф. Марченко, В.Р. Заремба, П.І.       Волошин,  Д.В. Шевчук,   В.В. Погорілий,    О.А. Данилов,  Ю.П. Кукуруза,    О.І. Хохлов, А.П. Русак (UA); Опубл. 10.12.2008, Бюл. № 23.

Спосіб лікування ідіопатичного розширення вен сім’яного канатика у дітей та підлітків : пат. 12881 Україна : МПК А61Р 9/14 / Д.В. Шевчук, П.С. Русак, О.А. Данилов, П.І. Волошин  (UA); Опубл. 15.03.2006, Бюл. № 3.

Спосіб лікування інвагінації кишечнику у дітей : пат. 107441 Україна : МПК  А61N 7/00, А61В 17/00 / П.С. Русак, В.Ф. Рибальченко, В.Р. Заремба, В.Ф.  Марченко, В.В. Стахов, М.В. Далека, Д.В. Шевчук (UA). – Опубл. 10.06.2016, Бюл. № 13.

Спосіб лікування перитоніту : пат. 12984 Україна :  МПК A61B 17/00 / А.П. Русак,   О.Я. Гусак,    П.С. Русак,   О.А. Данилов, Д.В. Шевчук,  О.К. Толстанов (UA); Опубл. 15.03.2006, Бюл. № 3.

Спосіб лікування фімозу у дітей : пат. 24998 Україна : МПК A61B 18/12  / П.І. Волошин,   О.А. Данилов, Д.В. Шевчук,  , Б.Є. Патон, В.Ф. Рибальченко,  О.Я. Гусак, І.А. Жидецький,   О.К. Толстанов,    А.П. Русак, В.Р. Заремба, О.М. Горбатюк, Л.В. Шевчук,   П.С. Русак   А.Є. Трунов  (UA); Опубл. 25.07.2007, Бюл. № 11.

 

ПУБЛІКАЦІЇ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ТА МІСЦЕВІЙ ПРЕСІ

 Михалюк С.  Роль лапароскопії в дитячій хірургії: розмова з кандидатом медичних наук, хірургом-урологом Дмитром Шевчуком / С. Михалюк // Ваше здоров’я. – 2011. – № 7. – 18 лютого. – С. 14.

Шевчук Д.В. Будні дитячої урологічної служби Житомирщини /  Д.В. Шевчук // Пульс. – 2007. – № 49. – С. 2.

Шевчук Д.В. Сечокам’яна хвороба у дітей : сучасний стан проблеми / Д.В. Шевчук, О. Л. Шарпило, С. О. Вдовиченко  // Пульс. – 2013. – № 40. – С. 6.

 Наукові праці кандидата медичних наук,  лікаря-хірурга відділення хірургії № 2 КУ «Житомирська дитяча обласна клінічна лікарня» Житомирської обласної ради Шевчука Дмитра Володимировича: Бібліографічний покажчик. – Житомир, 2017. – 17с.

Укладач:      бібліограф відділу наукової медичної інформації  та бібліографії  Т.В. Домс

 Редактор:  заступник директора ОНМБ  І.П. Смалюх

 Відповідальна за випуск:    директор ОНМБ  А.В. Осика

 Комп’ютерний набір: бібліографа відділу наукової медичної інформації та бібліографії  Т.В. Домс